Návštěvní řád

hokejových zápasů pořádaných obchodní společností HOKEJ ŠUMPERK 2003, s.r.o.

ČLÁNEK 1. - Vstup do prostoru zimního stadionu a šaten

Vstup do prostoru je dovolen pouze na platnou vstupenku nebo permanentku. V případě vstupu ze strany nájemníků je třeba způsob vstupu dohodnotit jiným způsobem (např. permanentkou, průkazem apod).

Prodej vstupenek začíná 90 min. před zahájením utkání a končí 20 min. před jeho ukončením. Ceny vstupného jsou zveřejněny na ceníku u pokladny. Za ztracené vstupenky se náhrada neposkytuje.

Vstupem do prostoru zimního stadionu se každý návštěvník podrobuje ustanovením tohoto řádu a všem pokynům pořadatelské služby HOKEJ ŠUMPERK 2003, s.r.o. Používání zařízení zimního stadionu bez dozoru odpovědných pracovníků není dovoleno z bezpečnostních důvodů.

Pokladna má povinnost odmítnout vydání vstupenky při naplnění kapacity zařízení a osobám, kterým je v souladu s návštěvním řádem vstup zakázán.

ČLÁNEK 2. - Vyloučení z návštěvy zimního stadionu

Z prostoru zimního stadionu bude vykázán návštěvník pod vlivem alkoholu. Z prostorů zimního stadionu bude vykázán bez vrácení vstupného i ten návštěvník, který neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků nebo přes napomenutí porušíí ustanovení tohoto návštěvního řádu.

V krajním případě, podle povahy přestupku, může pořadatel HOKEJ ŠUMPERK 2003, s.r.o. požádat o zákrok příslušných bezpečnostních složek.

ČLÁNEK 3. - Provozní pokyny pro návštěvníky

Každý návštěvník zimního stadionu je bezpodmínečně povinen dbát ustanovení tohoto řádu včetně pokynů pořadatele HOKEJ ŠUMPERK 2003, s.r.o., kteří jsou osobně odpovědni za vytvoření bezpečného a hygienicky nezávadného prostředí. Usnadněte jim práci svojí ukázněností!!!

Tento řád sleduje dodržení pořádku a vytvoření společenského prostředí, sloužícího všem k oddechu, rekreaci a sportu.

Doba pobytu na zimním stadionu začíná vstupem do zařízení a končí jeho opuštěním. Pět minut před ukončením provozu musí návštěvníci stadion opustit.

Každý návštěvník zimního stadionu je povinen šetřit vodou a elektrickou energií, po použití uzavřít kohoutky u umyvadel, sprch a ostatních zdrojů vody, ke sprchování používat určené sprchové boxy. Návštěvníci, zejména osoby starší nebo s omezenými tělesnými schopnostmi se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých, mokrých a namrzlých plochách a tím se vyvarovat uklouznutí a způsobení úrazu sobě či ostatním návštěvníkům.

Vedení zimního stadionu ani provozovatel utkání HOKEJ ŠUMPERK 2003, s.r.o. nenesou zodpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si návštěvníci způsobili vlastní neopatrností a nedodržováním návštěvního řádu.

Návštěvníci jsou povinni šetrně zacházet s vybavením zimního stadionu.

Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny na vybavení zimního stadionu a majetku ostatních návštěvníků.

Pro poskytování první pomoci při úrazech, poraněních a nevolnosti je třeba přivolat ihned zdravotní dozor. Místnost ošetřovny je zřetelně označena.

Návštěvník je povinen každou způsobenou, či zjištěnou závadu ihned ohlásit pořadateli HOKEJ ŠUMPERK 2003, s.r.o.

ČLÁNEK 4. - V areálu zimního stadionu je zakázáno

Vstupovat na ledovou plochu v době hokejového utkání.

Kouření v celém areálu zimního stadionu, pouze v místech k tomu určených (viditelné označených).

Vstup bez platné vstupenky, permanentky apod. při utkáních pořádaných HOKEJ ŠUMPERK 2003, s.r.o. Pohybovat se v areálu jinde než na vyhrazených cestách, tzn. vstupovat do technického zázemí zimního stadionu.

Vstup do míst určených osobám jiného pohlaví a všude tam, kde je označen zákaz vstupu, veřejnosti pak vstup do kabin pronajatých nájemníky.

Křičet, pískat, chovat se hlučně mimo utkání (fandění), užívat rozhlasových přijímačů, magnetofonů, používat přímotopů, vařičů nebo spotřebičů, které nejsou povoleny. V prostorách sociálního zázemí a šaten používat otevřeného ohně, kouřit a v nadměrném množství konzumovat alkohol.

Pokládat na elektrická topení věci a jiné předměty.

Vstup na ledovou plochu v době úpravy ledu, rovněž tak do prostor rolby, zákaz koulování a házení sněhu.

Donášet hořlaviny, jedovaté látky, drogy, výbušniny, zábavnou pyrotechniku, alkohol, zbraně, nože, tyče, ostré předměty, skleněné předměty (láhve), různé plechovky a PET lahve.

Svévolně přemisťovat vnitřní zařízení, nábytek, manipulovat s rozvody vody, elektřiny, vzduchu a ostat. Zařízení.

Vstupovat a konzumovat potraviny na ledové ploše.

Jízdy na kole a motor. Vozidel v bezprostřední blízkosti ledové plochy, vnášení kol do prostor šaten.

Chovat se proti zásadám slušného, bezpečného a hygienicky nezávadného chování. Vyžadovat od pořadatele HOKEJ ŠUMPERK 2003, s.r.o. služby, které nejsou v souladu s návštěvním řádem.

Je zakázáno sedat nebo lézt po zábradlích umístěných v areálu zimního stadionu.

Zakrývání obličeje různými částmi oděvů.

Neuposlechnutí pokynů a příkazů pořadatele HOKEJ ŠUMPERK 2003, s.r.o. má za následek vykázání návštěvníka bez nároku na vrácení vstupného.

ČLÁNEK 5. - Všeobecná ustanovení

Návštěvníci jsou povinni používat veškerá zařízení a vybavení zimního stadionu tak, aby se zabránilo poškozování či rozkrádání, což je trestné dle předpisů o ochraně státního a soukromého majetku.

Tísňová telefonní čísla:

První pomoc: u hlavního pořadatele, který je takto označen
Policie ČR: 158
Záchranná služba: 155
Požární ochrana: 150
Městská policie: 156

Tento návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky, nájemníky a zaměstnance zimního stadionu a nabývá platnosti dnem vyhlášení.

V Šumperku dne 1. července 2013
Ing. Lucie VELČOVSKÁ, jednatelka společnosti HOKEJ ŠUMPERK 2003, s.r.o.